PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
28/06/2019
วอนธปท.ลดดบ.อีกกระตุ้นศก. (ที่มา: สยามรัฐ)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า ภาคเอกชนต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ช่วยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้นด้วยการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก แม้ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพราะเศรษฐกิจไทยนอกจากส่งออกไม่ดี เศรษฐกิจระดับรากหญ้าไม่ดีนัก
<< ย้อนกลับ