PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
17/07/2019
สมอ.ชงดับเบิลยูทีโอ แก้ปัญหาส่งออกรถ (ที่มา: มติชน)

สมอ.ได้ยกมาตรการของประเทศสมาชิกที่มีผลกระทบต่อการค้าของไทยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการนำเข้ารถยนต์ของเวียดนามส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยอย่างรุนแรง จึงเสนอให้เวียดนามผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการออกไปก่อน และนำปัญหา-อุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้า และเป็นไปตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งเวียดนามรับจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
<< ย้อนกลับ