PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
30/07/2019
ชี้รายได้คนไทยเหลื่อมล้ำสูง (ที่มา: เดลินิวส์)

ธนาคารออมสิน เผยสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในประเทศไทย พบว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้น แม้แนวโน้มคนจนของประเทศจะมีสัดส่วนลดลงจากปี 58 อยู่ที่ 8.61% มาเหลือที่ 7.87% แต่กลับพบปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากในปี 60 ค่าความเหลื่อมล้ำมีค่าเท่ากับ 45.3% เพิ่มขึ้นจากปี 58 ที่มีค่าอยู่ที่ 44.5
<< ย้อนกลับ