PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
02/08/2019
งบปี 63 ขาดดุลเพิ่ม 4.69 แสนล้าน(ที่มา: ไทยรัฐ)

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยหลังการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า มีผลสรุปของ 4 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 โดยมีรายจ่ายอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท มีรายได้ 2.731 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 469,000 ล้านบาท
<< ย้อนกลับ