PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
06/08/2019
คลังงัดแพ็กเกจใหญ่ เดินเครื่องมาตรการเร่งด่วน (ที่มา: สยามรัฐ)

กระตุ้น'เศรษฐกิจ'ครอบคลุมทุกกลุ่ม "คลัง" เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแพ็กเกจใหญ่ภายในเดือน ส.ค.นี้ ชี้ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับฐานราก เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ผู้ค้าขายในระดับชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อยหรือกลุ่มสตาร์ตอัพ เชื่อส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นบวก
<< ย้อนกลับ