PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
08/08/2019
กนง.ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% (ที่มา: ไทยรัฐ)

แบงก์รัฐรับลูกทันควันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กนง.ช็อกตลาด ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในรอบ 4 ปี 3 เดือน ด้วยมติ 5 ต่อ 2 เสียง หลังจากพบภาวะเศรษฐกิจต่ำกว่าคาดไว้ครั้งก่อน 3.3%อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าขอบล่างกรอบเป้าหมาย 1% ชี้ประเมินกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินแล้วสภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่อลดดอกเบี้ยตามทันที
<< ย้อนกลับ