PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/08/2019
นักวิชาการติงรัฐกระตุ้นศก. บรรเทาเดือดร้อนได้ แต่ไม่ยั่งยืน (ที่มา: แนวหน้า)

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป แถลงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลว่า เป็นมาตรการชั่วคราวเน้นไปที่ภาคการบริโภคและภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการสูตรเดิมๆ ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้อาจช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้บ้างและไม่น่าจะได้ผลมากนักเพราะเศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างผูกขาดสูงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจุกตัว โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภายนอกสูงต้องแก้ไขโดยลดอำนาจผูกขาดและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งพาตลาดภายในมากขึ้น
<< ย้อนกลับ