PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
05/09/2019
เอกชนห่วงเศรษฐกิจแย่ วอนรัฐบาล-ธปท.แก้ปัญหาบาทแข็ง (ที่มา: แนวหน้า)

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย แถลงผลการประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่าที่ประชุมมองในช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ท่ามกลางความกดดันต่างๆ ทั้งจากภาคต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และปัญหาการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี ความเสี่ยงจากประเด็นการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย
<< ย้อนกลับ