PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
08/07/2021
คลินิกแก้หนี้คิดดอกแค่ 5% (ที่มา: เดลินิวส์)

ธปท.ขยายอายุไม่เกิน 70 ปี ต่อมาตรการโควิดถึงสิ้นปี นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้เห็นชอบให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การสมัครเข้าโครงการ 2 ประการ คือ ประการแรกเกณฑ์ด้านอายุ จากเดิมไม่เกิน 65 ปี เป็นไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการปรับโครงสร้างหนี้ และประการที่ 2 ปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 4-7% เป็นอัตราเดียวที่ 5% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยในโครงการ การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยขยายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้และช่วยให้การดำเนินการเร็วขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป
<< ย้อนกลับ