PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ตำแหน่งงานว่าง
บริษัทฯดำเนินงานให้คำแนะด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนทั่วไปและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์
หน่วยลงทุน การลงทุนในต่างประเทศและบริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและทุกภูมิภาคมีความประสงค ์
รับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด (Head Marketing) และเจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Officer) จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัททั่วประเทศ โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้
 • Investment Consultant (สำนักงานใหญ่)
 • Responsibilities:
  •    Prepare and manage  financial portfolios for client
  •    Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks.

  Qualification:
  •    Bachelor’s Degree or higher in any fields 
  •    Having good service mind 
  •    Having Single License, Derivatives License and strong customer base is an advantage
   
 • Investment Consultant – FinAdvice
 • Responsibilities:
  •    Focus Selling Mutual Fund Products and Private Fund including funding prospects, doing Asset Allocation.
  •    To find new clients.
   
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in any field
  •    Having Single License
  •    Good high network is a must

   
 • Investment Consultant - Global Markets
 • Responsibilities:
  •    To market, dealing and execution for Offshore Equities and Derivatives products.
  •    Can work in night shift dealing to service client trading at night.
  •    Additional duties / projects as assigned

  Qualification:
  •    Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance & Banking or related fields.
  •    Good command of spoken and written English
  •    Having Single license and Derivative license

   
 • Senior Internal Auditor
 • หน้าที่หลัก: 
  •    ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  •    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ: 
  •    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  •    มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 4 ปี
  •    มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  •    สามารถเขียนรายงานการตรวจสอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
  •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและติดตามงานได้เป็นอย่างดี
  •    สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  •    มีความละเอียดรอบคอบสูง และมีความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
   
   
 • Bond Dealer
 • Responsibilities:
  •    Responsible for enhancing department returns by looking for new clients and retaining existing clients.
  •    Preparing financial statements analysis for valuation, borrowing capability and interest rate on debt instruments.
  •    Present , propose to committee on financing project.
  •    Coordinating with various parties to ensure smooth deal execution.
  •    Other responsibilities as assigned.

  Qualification:
  •    Bachelor’s degree or higher with outstanding academic record in Finance, Accounting or related fields.
  •    1-3 years experience on fixed incomes/credit analyst + bonds trader license holder will be an advantage.
  •    Strong conceptual, communication and analytical skills.
  •    Good command of written and spoken English as well as presentation skills.
  •    Team player attitude with enthusiasm and energetic drive.
  •    Computer literacy (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word).
   
 • Accounting Officer
 • Responsibilities:

  •    Preparing vouchers of general accounting reports and payment.
  •    Preparing Value added tax and Special Business tax.
  •    Preparing Withholding tax report.  
  •    Preparing details of balance sheet and reconciliations.          

  Qualification :

  •    Bachelor's Degree or higher in Accounting(New Graduated are welcome)    
  •    Age 22 - 28 years
  •    2 years experiences in accounting  
  •    Problem solving skills
  •    Knowledge in Microsoft Office
  •    Good in team player and Good communication skills
   
 • Risk Control Officer
 • Responsibilities :
  •    Provide the support to identify, analyze, assess risk on securities broker/fund management businesses include margin financing, leverage products.
  •    Co-ordinate and maintain good team work with related Departments 

  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree in statistic, economics, finance or related fields
  •    Experience in securities broker or fund management businesses at least 0-2 years
  •    Basic knowledge in FRM, Var, Beta 
  •    High level of self motivation and well developed interpersonal skills
  •    Good command of English and computer skills
   
 • DBA (Database Administrator)
 • Responsibilities:
  •    Provide assistance and guidance to the Development, System Engineer teams for SQL Tuning, database design, and data access issue.
  •    Adherence, review, testing of Group Backup, recovery, disaster recovery, and security policies.
  •    Manage Database installations and upgrades on multiple distribute and database platforms.
  •    Management of day to day operations including issue resolution, resource utilization and task schedule. 

  Qualifications :
  •    Bachelor's Degree or higher in Computer Science/ Engineering / Information Technology or related field
  •    At least 2-3 years experienced strong understanding of RDBMS technologies.
  •    Knowledge of Microsoft SQL Server.
  •    Practical exposure to SQL queries, applications, database servers and overall environment tuning
  •    Working knowledge of Procedural SQL and client data access technologies
  •    Knowledge of database tuning with working knowledge with common tuning tools and methods
  •    Previous tasks involved in database preventive maintenance housekeeping, backup and recovery etc.
  •    Excellent troubleshooting skills.
  •    Good command of spoken and written English 
   
   
 • Investor Center Officer (สาขาชุมพร, สาขาหาดใหญ่)
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  •    ประสานงานสนับสนุนตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
  •    ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล ประกันชีวิต และวินาศภัย แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
  •    จัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุน, ออกบูธ จัดกิจกรรม
   
  คุณสมบัติ
  •    อายุ 25 – 30 ปี
  •    ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •    มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ 
  •    มีประสบการณ์ในด้านกองทุนและประกันชีวิต
  •    สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  •    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license, Life Insurance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
 • Fund Analyst Manager
 • Responsibilities:
  •          Analyzing Macro economic and Mutual Funds.
  •          Picking up and recommending mutual funds by using quantitative and qualitative analysis.
  •          Doing asset allocation and re-balancing model portfolio.
  •          Writing reports for clients and sale people.
  •          Giving presentation internal and public.
   
  Qualification:
  •          Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics, Financial Engineering or related field 
  •          7 - 10 years of experiences in Mutual Funds and presentation internal and public.
  •          Investment analyst license is required.
  •          Good leadership and management skills.
   
 • Relationship Manager
 • This position will act as a liaison between fund manager team and clients and sales channels. He/She will help to drive Private Fund product through different channels. 

  Responsibilities :
  •    Introduce Private Fund product information to clients and sales channels
  •    Promote, manage and support sales channels including dealers, independent agents and in-house financial advisors. Key activities may include
  •    Organize and present at seminars
  •    Email update fund information
  •    Launch promotional activities, etc
  •    Provide existing clients with updated fund information.

  Qualification :
  •    Bachelor’s degree in related field
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English
  •    Possess service-mind and able to coordinate well with different groups of interest.
  •    Ability to work independently
  •    Experience in financial advisory field is a plus
   
 • Customer Relation Officer / เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • คุณสมบัติ : 

  • อายุระหว่าง 22 - 28 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
   
 • iOS Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, bug fixing and unit test with xcode. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have an experienced in MVC, MVVM design pattern 
  •    Have a good knowledge of coding and using Objective-C, Swift
  •    Have a knowledge in code versioning tools (Git, SVN)
  •    Have a knowledge of RESTful API and web services will be special considered

   
   
 • Developer
 • Responsibilities :
  •    Responsible for providing design, coding, unit testing and bug fixing. The role includes operational for change request impact system analysis, design and coding.
  Qualification :
  •    Bachelor’s Degree an Information Technology
  •    Approximately 1-3 years experience
  •    Thai Native speaking with Thai Reading and Written Skill
  •    Able to work independently as well as a team member
  •    Have a good understanding of SQL, Reporting service 
  •    Have a good knowledge of coding and using SQL, ASP.NET, C#.NET, ASP, AJAX, HTML5
  •    Have a knowledge of REST API, .Net Core, will be special considered
  •    Have a Web development background, or have already demonstrated the ability to learn, develop, maintain a Web application and related systems
   
 • Administration Manager
 • Responsibilities:
  •  Responsible the General Office Administration tasks.
  •  Manage the office maintenance and office facilities.
  •  Manage the office renovation, decoration.
  •  Manage the accommodations and transportation for staffs.
  •  Participate and support in Admin project and activities.

  Qualification:
  • Bachelor in Business management or equivalent or higher.
  • Management skills both people and various tasks.
  • Good in leadership.
  • Good in problem solving and Strong in Decision making.
  • Good command of English and  computer skills.
   
 • Investment Banking Officer
 • Job Description:
  •    Be part of team in origination and execution of financial transactions.
  •    Analyze in transaction execution and actively supporting transaction origination.
  •    Assist transaction team to build up projects feasibility studies or financial valuation models.
  •    Assist transaction team in information gathering and due diligence process by gathering.


  Qualification :
  •    Bachelor’s degree or higher, in Business Administration, Finance, Accounting, Economics, or related field ; advanced degree or CPA(preferable)
  •    2-3 years working experience in investment banking, Accounting Internal Audit or related field.
  •    Proven analytical capability and financial modeling skills
  •    Ability to Comfortably interact with business clients and management.
  •    Ability to effectively manage multiple simultaneous project deadlines.
  •    Highly organized detail oriented and proactive with high level.
  •    Effective communication skills, both written and verbal in Thai and English.
   
 • Assistant Strategist
 • Responsibilities:

  •   Tracking news and economic data to analyze the economic, equity and commodities market outlook.
  •   Perform Fundamental, Technical and quantitative analysis to formulate appropriate trading strategies in equity and derivatives market.
  •   Help investment consultants, clients and the general public understand the investment in market through investment articles, seminars and other channels..

  Qualification:

  •   Male/female with age not over 30 years
  •   Bachelor’s degree or higher in Finance, Financial Engineering, Economics, Business Administrations or related field
  •   At least 2 years working experiences in Finance, Securities, Asset management or Investment fields (equity gold or derivatives investment will be advantage)
  •   CISA 1 or CFA 1 will be a plus
  •   Strong MS Office, proficient in Excel and Power Point or Financial service program Bisnews, Bloombergs etc.
  •   Analytical and detail- oriented with good communication skills, result-oriented, Team-work, High ability to work under pressure and time constraint
  •   Good command in English