PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
การตั้งค่า Profile บน Website

ลืมชื่อผู้ใช้

 1. กรณีลืมชื่อผู้ใช้ (User ID) สามารถค้นหาชื่อผู้ใช้ได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ⇒ LOGIN เข้าสู่ระบบ  คลิก “ ลืมชื่อผู้ใช้ ” 
2. จะปรากฏ Popup ดังรูป


3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก  


4. จะปรากฏข้อมูล" ชื่อผู้ใช้


กลับด้านบน î
 
 
ลืมรหัสผ่าน

1. กรณีท่านลืมรหัสผ่านและทราบคำถามกันลืม สามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ⇒ อยู่ใต้ช่องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิก “ลืมรหัสผ่าน2. จะปรากฏ Popup ดังรูป


3. ทำการตอบคำถามกันลืม4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


4.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


5. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


5.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 


5.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " ⇒ คลิก  ⇒ จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 


5.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง6. กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password) ไม่ถูกต้อง หรือรหัส OTP (One-Time Password) หมดอายุ ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ ให้คลิกปุ่ม6.1 คลิก เพื่อทำการยืนยัน


6.2 ปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านกรอกรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ พร้อมทั้งรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านอีกครั้ง 


กลับด้านบน î

 
 
ลืมรหัสซื้อขาย

1. กรณีท่านลืมรหัสซื้อขายและทราบคำถามกันลืม สามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ⇒ อยู่ใต้ช่องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิก “ลืมรหัสซื้อขาย2. จะปรากฏ Popup ดังรูป


3. ทำการตอบคำถามกันลืม4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


4.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


5. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


5.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 5.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " ⇒ คลิก  ⇒ จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 


5.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง


6. กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password) ไม่ถูกต้อง หรือรหัส OTP (One-Time Password) หมดอายุ ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ ให้คลิกปุ่ม6.1 คลิก เพื่อทำการยืนยัน


6.2 ปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านกรอกรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ พร้อมทั้งรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านอีกครั้ง 


กลับด้านบน î

 
 
ขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์

 กรณีที่ท่านต้องการขอรหัสผ่านใหม่ สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน โทร 02 635 1700 หรือติดต่อ POEMS โทร 02 63 53 123 จากนั้นบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้ท่านทาง Email ที่แจ้งไว้กับบริษัท


เมื่อท่านได้รับอีเมล์แล้ว ให้ทำการ Login ทางหน้าเว็บไซต์ด้วยรหัสผ่านที่ได้ไป ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสใหม่ทันที กรุณาเตรียมโทรศัพท์มือของท่านให้พร้อม ขั้นตอนนี้มีการส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านด้วย 

1. ทางบริษัทจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทางบริษัท


2.ในหน้า Login ที่ช่อง “รหัสผ่าน” ให้นำรหัสผ่านใหม่ที่ได้จากอีเมล์มากรอก (รหัสที่ได้มีทั้งตัวเล็กและใหญ่ โปรดระวังในการกรอก) 3.จะปรากฏ Popup ดังรูป


4.ช่อง “รหัสผ่านเดิม” ให้นำรหัสผ่านใหม่ที่ได้จากอีเมล์ มากรอก (รหัสที่ได้มีทั้งตัวเล็กและใหญ่ โปรดระวังในการกรอก) 


5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


5.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


6. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


6.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 


6.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " คลิก จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล
ให้คลิก 6.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง

 

กลับด้านบน î

 
 
เปลี่ยนรหัสซื้อขาย

1. เมื่อคุณทราบรหัสซื้อขายปัจจุบันแต่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้ทำการ Login เข้าระบบแล้ว แล้วไปที่ Setting ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก  เปลี่ยนรหัสซื้อขาย   2. ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


3. กรอกให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ซึ่งจะกรอกรหัสเก่า และรหัสใหม่ และคลิก "ตกลง" 


4. ระบบ จะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้นำรหัสที่ได้มากรอก หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม "ตกลง


ตัวอย่างรหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


6. จะปรากฏข้อความว่าเปลี่ยนข้อมูลสำเร็จ คลิก "OK"


กลับด้านบน î
 
 
เปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เมื่อคุณทราบรหัสผ่านปัจจุบันแต่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้ทำการ login เข้าระบบ แล้วไปที่ Settings ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก  เปลี่ยนรหัสผ่าน


2. ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


3. กรอกให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ซึ่งจะกรอกรหัสเก่า และรหัสใหม่ และคลิก "ตกลง" 


4. ระบบ จะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้นำรหัสที่ได้มากรอก หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม "ตกลง" 


ตัวอย่างรหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


6. จะปรากฏข้อความว่าเปลี่ยนข้อมูลสำเร็จ คลิก "OK"


กลับด้านบน î
 
 
คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน/รหัสซื้อขาย

1. กรณีต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนคำถามกันลืม ไปที่เมนู Settings ⇒ คลิกที่ "คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน/รหัสซื้อขาย


2. ปรากฏหน้าต่างให้ทำการเลือกคำถามคำตอบ


3. คำถามกันลืม มีให้เลือกดังนี้


4. เลือกคำถาม กรอกคำตอบ และคลิก "ตกลง"


5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


6. ทำการเปลี่ยนแปลงสำเร็จ คลิก "OK"


กลับด้านบน î
 
 
รหัสผ่านผิดหลายครั้งโดนล็อค และการใส่ Captcha

บัญชีของท่านล็อคเมื่อใส่รหัสผิด 5 ครั้ง และเมื่อผิดต่อเนื่อง 6 ครั้งในเวลาเดียวกันต้องใส่ Captcha เพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เข้ามายังระบบ สรุปขั้นตอนไว้ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ใส่รหัสผิดต่อเนื่องกัน 6 ครั้งต้องใส่ Captcha
2. เมื่อใส่รหัสถูกต้องระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วย OTP พร้อมทั้งปลดล็อคบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบที่แป้นพิมพ์ของท่าน สาเหตุการใส่รหัสผิดอาจมาจากแป้นพิมพ์ที่เป็นภาษาไทย หรือ "Caps Lock"ทำให้รหัสผ่านเป็นอักษรตัวใหญ่ และแป้นตัวเลขยังไม่ได้กด "Num Lock" ทำให้เมื่อกดตัวเลขแล้วไม่แสดง   

อธิบายตามขั้นตอนอย่างละเอียดดังต่อไปนี้
1.ใส่รหัสผิดต่อเนื่องกัน 6 ครั้งต้องใส่ Captcha 

กรอกผิดครั้งที่ 6 จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกตัวอักษร 1.1 กรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ⇒คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันข้อมูล


1.2 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


1.3 เมื่อสำเร็จจะปรากฏข้อความ "ท่านได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง" ⇒คลิกปุ่ม  เพื่อ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง


กลับด้านบน î

 
2. เมื่อใส่รหัสถูกต้องระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วย OTP พร้อมทั้งปลดล็อคบัญชีของคุณ

2.1 เมื่อ Login ด้วยรหัสที่ถูกต้องผ่านทางหน้าเว็บไซต์


2.2 ปรากฏหน้าต่างให้รับรหัส OTP ⇒ คลิกปุ่ม   เพื่อรับรหัส OTP (ระบบจะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน)  


2.3 ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  
 นำรหัส OTP ที่ได้จากโทรศัพท์มือถือกรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " 
⇒ คลิก  จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 
⇒ มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง


ตัวอย่างรหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ กลับด้านบน î
 
 
KYC & แบบประเมินความเสี่ยง

ทำการอัพเดต KYC & แบบประเมินความเสี่ยง ไปที่ Settings ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก ⇒ KYC & แบบประเมินความเสี่ยง (KYC & Suitability Test
  

ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


 
 
 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้ามาสำเร็จ เมื่อทำการ Login เข้าเว็บไซต์จะมี Popup แจ้งเตือนให้ดำเนินการดังนี้
(หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า(Amenment).pdf)

1. ทำการ Login ที่เว็บไซต์


2. จะพบ Popup แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลลูกค้า


*ตัวอย่างรหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 3. นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " ⇒ คลิก  ⇒ จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล
ให้คลิก 4. พบ Popup แจ้งเตือนให้ยืนยันอีกครั้ง ให้คลิก "Submit" หากทำการกดปิด (X) จะทำรายการไม่สำเร็จ 


5. เมื่อทำรายการสำเร็จจะพบหน้า Trading 


กลับด้านบน î
 
 
การลงทะเบียน POEMS และ กำหนดรหัสซื้อขาย (PIN)

1. ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน POEMS ได้ที่ http://www.poems.in.th จากนั้นคลิกลงทะเบียน (Register) (หน้าจอ 1)
                                       หน้าจอ 1 โฮมเพจของ http://www.poems.in.th

2.จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างเพื่อให้กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (หน้าจอ 2) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม  เพื่อลงทะเบียน


                                                    หน้าจอ 2 กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน

3. ระบบจะปรากฏ Dialog Box เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (หน้าจอ 3)  ให้คลิกปุ่ม  


                                             หน้าจอ 3 Dialog Box ยืนยันการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

4. ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (หน้าจอ 4) จากนั้นระบบจะแสดงผลว่าท่านลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว (หน้าจอ 5)

 
                                                           หน้าจอ 4 ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน


                                                         หน้าจอ 5 แสดงผลการลงทะเบียน

5. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานแบบ Free Trial User ได้ 15 วัน โดยให้คลิกที่ปุ่ม  จากนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยคลิกที่ "LOGIN เข้าระบบ" (หน้าจอ 6)  ปรากฏหน้า Login ทำการกรอกข้อมูล Username และ รหัสผ่าน ที่ทำการลงทะเบียนไว้ (หน้าจอ 7)

                                    หน้าจอ 6 โฮมเพจของ http://www.poems.in.th 


                                               หน้าจอ 7 หน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบ


6. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านกำหนดรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN) และยืนยันข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขายด้วยรหัส OTP (One-Time Password) (หน้าจอ 8) โดยระบบ จะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ 8 (หน้าจอ 9) หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม 

                                   หน้าจอ 9 แสดงหน้าจอ P2 หลังการ Login เข้าสู่ระบบ


หน้าจอ 10 ข้อความรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับจากระบบ 


7. ระบบจะปรากฏ Dialog Box เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN) (หน้าจอ 11)  ให้คลิกปุ่ม จากนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ (หน้าจอ 12)

                            หน้าจอ 11 Dialog Box ยืนยันการบันทึกข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN)


                                        หน้าจอ 12 แสดงหน้าจอ P2 หลังการ Login เข้าสู่ระบบ

8. กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password) ไม่ถูกต้อง หรือรหัส OTP (One-Time Password) หมดอายุ ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ (หน้าจอ 13)  ให้คลิกปุ่ม 

                                                     หน้าจอ 13 ขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่

9. ระบบจะปรากฏ Dialog Box เพื่อยืนยันการขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ (หน้าจอ 14)  ให้คลิกปุ่ม 

                                 หน้าจอ 14 Dialog Box ยืนยันการขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่

10. ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ท่านกำหนดรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN) และยืนยันข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขายด้วยรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่อีกครั้ง (หน้าจอ 15) โดยระบบจะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยัง โทรศัพท์มือถือของท่านตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ 15 (หน้าจอ 16) หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม 

                                     หน้าจอ 15 กำหนดรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN) และยืนยันข้อมูลรหัส OTP


หน้าจอ 16 ข้อความรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับจากระบบ 

11. ระบบจะปรากฏ Dialog Box เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN) (หน้าจอ 17)  ให้คลิกปุ่ม จากนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ (หน้าจอ 18)

                         หน้าจอ 17 Dialog Box ยืนยันการบันทึกข้อมูลรหัสสำหรับการซื้อขาย (PIN)


                                        หน้าจอ 18 แสดงหน้าจอ P2 หลังการ Login เข้าสู่ระบบ

กลับด้านบน î