PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์
วันที่  19 ธันวาคม 2559
เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

          ตามที่สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2559 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต  หรือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งป้องกันการใช้ประโยชน์จากการโอนหลักทรัพย์ การถอนหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นนอมินีในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
         บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอสรุปแนวทางปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  • การโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในบริษัทฯ  หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น  บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าได้เฉพาะการรับโอนหรือโอนในชื่อของตนเอง   ชื่อคู่สมรส  หรือชื่อบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือโอนตามคำสั่งศาล  หรือเพื่อการทำธุรกรรมตามที่ได้รับความเห็นชอบโดย ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯเท่านั้น  ใช้สำเนาเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ได้แก่  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้านที่ระบุความสัมพันธ์ของบุตร  เอกสารรับรองบุตรบุญธรรม  หรือคำสั่งศาลล่าสุด เป็นต้น
  • การฝากใบหลักทรัพย์  ลูกค้าต้องส่งมอบใบหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของลูกค้า  หรือมีชื่อของลูกค้าเป็นผู้รับโอนทอดสุดท้ายเท่านั้น  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน  กรณีผู้โอนและ/หรือผู้รับโอนในใบหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ  ให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนา  หรือใช้หนังสือรับรองสำเนารายการที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอฉบับจริงพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 
  • การรับโอนหลักทรัพย์เข้า หรืออกจากบัญชีบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) เช่นกรณี IPO/PO หรือ Right Issue  ชื่อผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องเป็นชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  • การถอนและออกใบหลักทรัพย์  ดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เป็นชื่อของลูกค้าเท่านั้น  ไม่สามารถดำเนินการขอออกใบหลักทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่นได้  ยกเว้นตามคำสั่งศาลเท่านั้น  โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด  
          ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน  หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2635 1700  ต่อ 614, 634, 646 หรือ 616

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการโอนหลักทรัพย์