PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
ประเภทของหน่วยลงทุน (1)
หน่วยลงทุนถูกแบ่งตามลักษณะการจัดแบ่ง ออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
1. จัดแบ่งตามโครงสร้างของหน่วยลงทุน 
2. จัดแบ่งตามประเภทของวัตถุประสงค์การลงทุน 
3. จัดแบ่งโดยวิธีการอื่น 


หน่วยลงทุนจัดแบ่งตามโครงสร้าง

พิจารณาจากโครงสร้าง หน่วยลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  • หน่วยลงทุนแบบเปิด หรือ กองทุนเปิด
  • หน่วยลงทุนแบบปิด หรือ กองทุนปิด 

หน่วยลงทุนแบบเปิด หรือ กองทุนเปิด

หน่วยลงทุนแบบเปิด เสนอขายหน่วยลงทุนไม่จำกัดจำนวน และ ต่อเนื่อง หน่วยลงทุนประเภทนี้สามารถทำการซื้อ และ ขายได้โดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ในกรณีที่นักลงทุนทำการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอาจใช้เงินที่ได้ ออกหน่วยลงทุนใหม่ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มเติม ในกรณีที่นักลงทุนทำการขายหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอาจใช้เงินของ   นักลงทุนรายใหม่ หรือ ขายหลักทรัพย์ในกองทุนรวม เพื่อจ่ายเงินคืนแก่นักลงทุนที่ขายหน่วยลงทุนนี้

หน่วยลงทุนแบบปิด หรือ กองทุนปิด 

หน่วยลงทุนแบบปิด เสนอขายหน่วยลงทุนในจำนวนที่กำหนดเพียงครั้งเดียว หลังจากการเสนอขายแล้ว นักลงทุนสามารถซื้อ หรือ ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เหมือนกับหน่วยลงทุนแบบเปิดซึ่งกำหนดราคาบนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุนแบบปิดกำหนดราคาจากกฎของอุปสงค์กับอุปทาน    ซึ่งหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย ณ ราคาที่ต่ำกว่า หรือ สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิก็ได้

                                          เปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

ประเภทกองทุน
 
กองทุนปิด
กองทุนเปิด

ขนาดโครงการ
 
กำหนดแน่นอน สามารถเพิ่มหรือลดได้

อายุโครงการ
 
กำหนดแน่นอน ไม่กำหนดอายุโครงการ
การซื้อหน่วยลงทุน
 

เปิดให้จองซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากนั้น ต้องไปซื้อในตลาดรอง ที่หน่วยลงทุนนั้น จดทะเบียน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
แต่งตั้ง จากบริษัทจัดการ

 
เปิดให้จองซื้อตามที่กำหนด เช่น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ หรือ
ทุกวันที่บริษัทจัดการ หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคาร
ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการให้เป็นตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
การขายหน่วยลงทุน

ขายคืนบริษัทจัดการเมื่อครบอายุโครงการ หรือ หาก
ต้องการขายคืนก่อน ต้องขายในตลาดรอง
ที่หน่วยลงทุนนั้น จดทะเบียน

 
ขายคืนบริษัทจัดการได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
โดยผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย และ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
การจดทะเบียน

นิยมจดทะเบียนในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ (SET)
หรือ เรียกว่า Listed

 
เนื่องจากซื้อขายผ่านตัวแทน จึงไม่มีการจดทะเบียน
ในตลาดรอง หรือ เรียกว่า Unlisted


                                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546