วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 08:47 น.
    19 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W3
         
19 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ B52-W3

เรื่อง : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (B52-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย : 19 ม.ค. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 24 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 14 ก.พ. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 20 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 28 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 15 ก.พ. 2565


 

17/1/2022 08:47