วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 08:58 น.
    SCN-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565
         
SCN-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565

ชื่อบริษัท : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SCN-W2
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปีนับจากวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (14 มกราคม 2565)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 29 มี.ค. 2567
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 13 ม.ค. 2569
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ SCN-W2
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ SCN-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do


 

18/1/2022 08:58