วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 18:22 น.
    แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
          ทางฟิลลิป ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีหลัง

รายชื่อ SBP Top Pick ได้แก่ AOT, AP, BDMS, BEAUTY, MAJOR

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้แนบรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น สำหรับครึ่งปีหลัง เพื่อให้ท่านสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของท่าน ดูรายละเอียดรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น คลิกที่นี่

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันลงทุนสำหรับ Online และ 5 วันทำการก่อนวันลงทุนสำหรับเอกสาร เพื่อให้มีผลกับการลงทุนในรอบนั้นๆ หากท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงการลงทุนผ่าน Online น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันลงทุน หรือส่งเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนน้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันลงทุน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกับการลงทุนในรอบเดือนถัดไป

หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (POEMS) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 63 53 123

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

3/7/2019 18:22