วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา 16:50 น.
    AIMC: AIMC Category Performance Report (as of 30 June 2019)
          https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/AIMC_Monthly_Performance_30June2019.pdf

30/7/2019 16:50