วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:10 น.
    ครม. ลดภาษีจูงใจเอกชนลงทุน (ที่มา: เดลินิวส์)
         
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยขยายเวลาการจดแจ้งการขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 20% เหลือ 10% เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ให้กับเอกชนที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.63


15/5/2019 09:10