วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:10 น.
    สศอ.ตีปี๊บดึงเอกชนลงทุน เขตศก.พิเศษตาก-กาญจน์เชื่อมพม่า (ที่มา: แนวหน้า)
          นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคตะวันตก ในจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านว่า ขณะนี้รัฐบาลได้สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Services : OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล ด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งประสานการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

27/5/2019 09:10