วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08:49 น.
    คุมราคายาบังคับใช้แล้ว คิดแพงเกินจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี (ที่มา: แนวหน้า)
         
อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา รมช.พาณิชย์ได้ลงนามประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 62 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


31/5/2019 08:49