วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:15 น.
    ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคกค.วูบต่ำสุดรอบ 22 เดือน/พิษเศรษฐกิจชะลอ (ที่มา: แนวหน้า)
         
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนกรกฎาคม 2562 มาอยู่ที่ระดับ 75.0 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 22 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความกังวลถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเสถียรภาพทางการเมือง ไปจนถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม


9/8/2019 09:15