วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562   เวลา 09:12 น.
    มหาดไทยเปิดทาง ท้องถิ่นใช้งบกระตุ้น ศก. (ที่มา:แนวหน้า)
         
มหาดไทยเปิดทางท้องถิ่น ดึงเงินสะสมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ แก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะ งบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมาย ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ


2/9/2019 09:12