วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 08:47 น.
    SOLAR-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565
         
SOLAR-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 19 มกราคม 2565

ชื่อบริษัท : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SOLAR-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 29 มิ.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 12 ม.ค. 2567
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ SOLAR-W1
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ SOLAR-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

18/1/2022 08:47