PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
10/08/2021
6 เดือนแรกขอ "บีโอไอ" 3.8 แสนล้าน (ที่มา: ไทยรัฐ)

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการลงทุน 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) มีโครงการขอรับการส่งเสริม 801 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 14% มูลค่า 386,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 158% เป็นผลมาจากโครงการขนาดใหญ่ในกิจการพลังงานไฟฟ้าที่ยื่นขอมากถึง 198 โครงการ มูลค่า 120,814 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก คือเครื่องใช้ไฟฟ้า 60,970 ล้านบาท, อุตสาหกรรมการแพทย์ 43,040 ล้านบาท, ปิโตรเคมี 28,160 ล้านบาท, การเกษตรและแปรรูปอาหาร 23,170 ล้านบาท, เทคโนโลยีชีวภาพมีมูลค่าเงินลงทุน 20,720 ล้านบาท
<< ย้อนกลับ