PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
16/09/2021
บีโอไอหนุนลงทุน 6.1 หมื่นล้านเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานการผลิต (ที่มา: แนวหน้า)

นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การขอรับส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 911 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 95,048 ล้านบาท ในด้านการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนปี 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 มีจำนวน 806 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 61,411 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
<< ย้อนกลับ