PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/09/2021
คลังเร่งศึกษามาตรการภาษี ดึงต่างประเทศลงทุนฟื้นเศรษฐกิจสู้โควิด (ที่มา: สยามรัฐ)

ปัจจุบันภาครัฐบาลได้เตรียมการเพื่อจะเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐได้วางไว้เพื่อเป็นรากฐานแห่งการเติบโตในระยะยาวของประเทศได้แก่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสโดยถ้วนหน้าเพราะคาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากช่วงที่เกิดโรคระบาดนั้นอาจจะไม่เท่ากันในทุกภาค และยิ่งทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมรุนแรงขึ้น
<< ย้อนกลับ