วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:46 น.
    11 สค.นี้ดูแลเงินฝาก 1 ล้าน (ที่มา: ไทยรัฐ)
          นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.นี้เป็นต้นไปผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 รายผู้ฝากต่อสถาบันการเงินซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายทั้งนี้วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาทมีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็น 98.03% ของผู้ฝากทั้งระบบซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

5/8/2021 08:46