วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:22 น.
    คลังเร่งศึกษามาตรการภาษี ดึงต่างประเทศลงทุนฟื้นเศรษฐกิจสู้โควิด (ที่มา: สยามรัฐ)
          ปัจจุบันภาครัฐบาลได้เตรียมการเพื่อจะเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐได้วางไว้เพื่อเป็นรากฐานแห่งการเติบโตในระยะยาวของประเทศได้แก่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยการสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสโดยถ้วนหน้าเพราะคาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากช่วงที่เกิดโรคระบาดนั้นอาจจะไม่เท่ากันในทุกภาค และยิ่งทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมรุนแรงขึ้น

20/9/2021 08:22