วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:01 น.
    ไฟเขียวกู้ 1.34 ล้านล้าน ดันหนี้สาธารณะแตะ 62% (ที่มา: แนวหน้า)
          นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,344,783.84 ล้านบาท

29/9/2021 09:01