PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

บริการบริษัท
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2564

รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
 

  วันและเวลาสอบสัมภาษณ์


  วันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2564 ตามเวลาที่ได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ 
 

  สถานที่สอบสัมภาษณ์


  ห้อง Rose ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
 

  แผนที่


  คลิก เพื่อดูแผนที่

 


*ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรุณามาให้ตรงตามเวลาที่ได้ทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่  
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเมธี โทร 02-635-1700 ต่อ 717

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2564
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1          Krekkiat Kingsakklang
2          Kwanjira Udomkitmongkol
3          เหมือนวาศ พลธนะ
4          กิตติทัต รุ่งวารินทร์
5          จักรภัทร กาลเขว้า
6          จิณณธรรม ทรัพย์อำนวยโขค
7          ชัชภูมิ กันทรดุษฎี
8          ชัชวาลย์ สมจิตร
9          ณฐนนท์ ธนเศรษฐวุฒิ
10          ทัศนะ ขำชื่น
11          ธัชพล ศรีตระกูล
12          พิรญาณ์ ไผ่นวล
13          ปิยังกูร บูรณบัณฑิต
14          พริษฐ์ สุรพันธ์ไพโรจน์
15          พัชรพล พูลลาภ
16          พันธวัช เชาวน์วิวัฒน์
17          ภรัญวิทย์ เทิมแพงันธ์
18          ภัทรพงษ์ เอกภพ
19          มารุต อินทาหลา
20          ยศสรัล ศรีสุวรรณนิเวศ
21          วิชญ์ ว่องศิลป์วัฒนา
22          ศุภกณิศ หทโยดม
23          ศุภณัฐ สนธิไชย
24          ศุภวิชญ์ วารีสุรหาญ
25          สรวิชญ์ ศิลปนุรักษ์
26          สิรวีร์ วริวงศ์
27          อชิรญาณ์ ลี้รัตนศิริ
 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 635 1700 ต่อ 717 คุณเมธี