วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 19:24 น.
    แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัส OTP จาก 5 หลักเป็น 6 หลัก
         
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง OTP จากเดิม 5 หลักเป็น 6 หลัก มีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับการดำเนินการดังนี้
1. การยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น (2FA)
2. ForgotPassword/PIN (for Mobile App)
3. ChangePassword/PIN (for Mobile App)
4. Amendment Online
5. ActionRequire เช่น Change Information, MappedAccount (for Mobile App)

และมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับการดำเนินการดังนี้
1. ForgotPassword/PIN (for POEMS Website)
2. ChangePassword/PIN (for POEMS Website)
3. ActionRequire เช่น Change Information, MappedAccount (for POEMS Website)
4. การเปิดบัญชีออมหุ้นเพิ่ม ผ่านเมนูบัญชีออมหุ้น
 
หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย POEMS โทร 02 635 1666 หรือ 02 153 9221
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


29/9/2021 19:24