วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:05 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.39.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.39.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- OTP Password change to be 6 digits (Menu SBP Opening account)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30/9/2021 16:05