วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 17:02 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.40.0
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.40.0 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : OTP Password change to be 6 digits (Menu SBP Opening account)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

4/10/2021 17:02