วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 13:48 น.
    IP-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2564
         
IP-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : IP-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)  : 25.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 ธ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ก.ย. 2566
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ IP-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ IP-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

5/10/2021 13:48