วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 15:24 น.
    BANPU-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564
         
BANPU-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BANPU-W4
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (1 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 ก.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 30 ก.ย. 2565
หมายเหตุ :
- กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ
ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้ากำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ BANPU-W4
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ BANPU-W4
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

7/10/2021 15:24