วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 15:28 น.
    TRUBB-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564
         
TRUBB-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TRUBB)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : TRUBB-W2
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 6.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (30 กันยายน 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 ธ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 29 ก.ย. 2567
หมายเหตุ :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ TRUBB-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ TRUBB-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

7/10/2021 15:28