วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 17:19 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.5
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ IOS เป็น version 2.35.5 ผ่านทาง Apple Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug :  [NEWS] Topic and content is not matching only first topic
- Fixed bug :  [Price] Remove field "Credit Available" from tab Summary
- Fixed bug :  [Header] Back button is not white color
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

14/10/2021 17:19