วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 13:47 น.
    25 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ STAR
         
25 ตุลาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ STAR

เรื่อง : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์ - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ : 25 ต.ค. 2564
หมายเหตุ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ STAR ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และเนื่องจาก STAR เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

20/10/2021 13:47