วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 14:00 น.
    แจ้ง Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.41.1
          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Update Application “POEMS Mobile” สำหรับ Android เป็น version 3.41.1 ผ่านทาง Google Play Store
โดยสามารถ Update ได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

What new in this version.
- Fixed bug : Android version 7.0 is not support 3D Touch

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

27/10/2021 14:00