วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 16:22 น.
    ITEL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
         
ITEL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ITEL-W3
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 3.30
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 18 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 ธ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 14 เม.ย. 2566
หมายเหตุ :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ ITEL-W3 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ ITEL-W3 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

29/10/2021 16:22