วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 16:25 น.
    SAAM-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
         
SAAM-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SAAM)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SAAM-W2
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 11.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (20 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 17 ม.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 19 ต.ค. 2567
หมายเหตุ :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ SAAM-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ SAAM-W2 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

29/10/2021 16:25