วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564   เวลา 08:43 น.
    2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SBPF
         
2 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SBPF

เรื่อง : ศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์ - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF)
คำอธิบายรายการ : การเลิกกองทุน โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินคืนทุน ภายหลังการเลิกกองทุนรวมและการชำระบัญชี (Record Date)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ : 02 พ.ย. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์ : 05 พ.ย. 2564

29/10/2021 08:43