วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:11 น.
    KUN-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
         
KUN-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : KUN-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.80
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (28 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 27 เม.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 27 เม.ย. 2567
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ KUN-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ KUN-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

4/11/2021 16:11