วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 11:30 น.
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ UT ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
         
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ UT ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์ - บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT)
ปลดเครื่องหมาย : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย : วันที่ 16 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : 16 ธ.ค. 2564
เหตุผล : เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ UT มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ UTแล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

11/11/2021 11:30