วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:17 น.
    แจ้งเปิดให้บริการ Realtime ATS สำหรับธนาคาร SCB และ KBANK (Effective Date : วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
         
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

แจ้งเปิดให้บริการ Realtime ATS สำหรับธนาคาร SCB และ KBANK ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับบริการ Realtime ATS สามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น. ของวันทำการ โดยหลังจากทำรายการลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการดำเนินการ และข้อมูลจะ Update ที่ Portfolio ของลูกค้าทันที
หากทำรายการนอกเวลาที่ระบุข้างต้น รายการดังกล่าวจะมีผลในวันทำการถัดไป และจะเข้าสู่ Process การตัด ATS แบบปกติ (ต้องรอผลการดำเนินการประมาณ 30 นาที)

ขั้นตอนการใช้บริการ Realtime ATS 
1. ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติผลสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคาร SCB หรือ KBANK เรียบร้อยแล้ว
2. ลูกค้าทำรายการ ATS ผ่าน เมนู บริหารการเงินส่วนบุคคล (Money Management) >> โอนเงิน (Transfer request)
หมายเหตุ  บริการ Realtime ATS ให้บริการเฉพาะเมนูโอนเงิน (Transfer request) เท่านั้น

หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 63 53 123
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

12/11/2021 16:17