วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:12 น.
    INSET-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
         
INSET-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (INSET)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : INSET-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (25 ตุลาคม 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 31 มี.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 24 ต.ค. 2566
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ INSET-W1
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ INSET-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

 

15/11/2021 16:12