วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 09:15 น.
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BTS-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
         
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ BTS-W7 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BTS-W7
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 11.90
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (8 พ.ย. 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 30 ธ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 07 พ.ย. 2567
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ BTS-W7
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ BTS-W7 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

16/11/2021 09:15