วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 16:35 น.
    แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ Realtime ATS สำหรับธนาคาร SCB และ KBANK ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
         
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ Realtime ATS สำหรับธนาคาร SCB และ KBANK ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเดิม
บริการ Realtime ATS สามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น. ของวันทำการ โดยหลังจากทำรายการลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการดำเนินการ และข้อมูลจะ Update ที่ Portfolio ของลูกค้าทันที
หากทำรายการนอกเวลาที่ระบุข้างต้น รายการดังกล่าวจะมีผลในวันทำการถัดไป และจะเข้าสู่ Process การตัด ATS แบบปกติ (ต้องรอผลการดำเนินการประมาณ 30 นาที)

ข้อมูลใหม่
บริการ Realtime ATS สามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.55 น. ของวันทำการ โดยหลังจากทำรายการลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการดำเนินการ และข้อมูลจะ Update Trade Limit ที่ Portfolio ของลูกค้าทันที
หากทำรายการนอกเวลาที่ระบุข้างต้น รายการดังกล่าวจะมีผลในวันทำการถัดไป และจะเข้าสู่ Process การตัด ATS แบบปกติ (ต้องรอผลการดำเนินการประมาณ 30 นาที)

หมายเหตุ สำหรับบัญชี Credit Balance และ Derivative หากทำรายการในช่วงเวลา 16.56-17.30 น. ของวันทำการ รายการดังกล่าวจะถูกดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ Operation (เข้าสู่ Process การตัด ATS แบบปกติ และต้องรอผลการดำเนินการประมาณ 30 นาที)

ขั้นตอนการใช้บริการ Realtime ATS 
1. ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติผลสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของธนาคาร SCB หรือ KBANK เรียบร้อยแล้ว
2. ลูกค้าทำรายการ ATS ผ่าน เมนู บริหารการเงินส่วนบุคคล (Money Management) >> โอนเงิน (Transfer request)
หมายเหตุ  บริการ Realtime ATS ให้บริการเฉพาะเมนูโอนเงิน (Transfer request) เท่านั้น

หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 02 63 53 123
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

22/11/2021 16:35