วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 10:32 น.
    BIZ-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
         
BIZ-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : BIZ-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 7.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 พฤศจิกายน 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 02 พ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 02 พ.ย. 2565
หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ BIZ-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ BIZ-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

23/11/2021 10:32