วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 08:46 น.
    EKH-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
         
EKH-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : EKH-W1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 6.30
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 พฤศจิกายน 2564)
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 14 พ.ย. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 14 พ.ย. 2567

24/11/2021 08:46